Ośrodek Kultury w Zawidowie z dniem 1 czerwca 2012 r. stał się Zarządcą Kompleksu Sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”, w związku z czym w jakichkolwiek sprawach organizacyjnych należy zwracac się do Sekretariatu Ośrodka Kultury. Zarządzając boiskiem Orlik oraz zapleczem sanitarno-szatniowym Ośrodek Kultury organizuje lub współorganizuje wiele turniejów sportowych oraz włącza się w sportowe akcje regionalne i ogólnopolskie.

Nieodzownym elementem funkcjonowania boiska Orlik jest osoba Animatora Sportu, której zadaniem jest organizacja oraz czuwanie nad bezpieczeństwem uczestniczących w zajęciach. Szczegółowy harmonogram zajęć Animatora Sportu znajduje się w podzakładce "Harmonogram zajęć".

 

Regulamin Kompleksu Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Zawidowie

 

 1. Boisko czynne jest codziennie w godz. 8.00 – 22.00.
 2. Harmonogram użytkowania boisk ustalany jest na bieżąco przez animatora Sportu w Zawidowie. Pierwszeństwo w dostępie do boiska mają grupy zorganizowane pod opieką nauczycieli i instruktorów.
 3. Zajęcia sportowe odbywające się na boiskach koordynuje pełniący dyżur Animator Sportu lub osoba nadzorująca obiekt.
 4. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do okazania legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.
 5. dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk u Animatora Sportu.
 6. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
 7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich z długimi metalowymi korkami oraz kolców,
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  3. niszczenie urządzeń sportowych i płyty boiska,
  4. wchodzenie na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
  5. palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
  6. zaśmiecania (szczególnie słonecznikiem i gumą do żucia),
  7. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  8. zakłócania porządku i usuwania słów wulgarnych,
  9. przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, w miesjącach jesienno zimowych dopuszcza się korzystanie z boisk pod opieką dorosłych (rodzic lub opiekun prawny),
  10. wprowadzania zwierząt,
  11. korzystania z boisk bez zgody Animatora Sportu lub osoby nadzorującej.
 9. Poza zajęciami planowanymi użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
 10. osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 11. Za zniszczenie powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
 12. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niżej wymienionego regulaminu, a w szczególności do uwag Animatora Sportu lub osoby nadzorującej obiekt.
 14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje Animator Sportu lub osoba nadzorująca.
 15. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 7 korzystania z boisk podejmuje Animator Sportu lub osoba nadzorująca, która w zależności od sytuacji może:
  1. nakazać zmianę obuwia sportowego,
  2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  3. nakazać opuszczenie boisk i szkoły.


Licznik odwiedzin: 708120